Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

osób uczęszczających do Szkoły Muzycznej w Lubartowie

oraz ich rodziców/opiekunów prawnych

Drodzy Rodzice/Opiekunowie, korzystając z usług Szkoły Muzycznej w Lubartowie, podajecie nam swoje dane osobowe, a także dane Waszych Dzieci, czasami też te szczególnej kategorii dotyczące stanu zdrowia. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje dotyczące ich przetwarzania.

Kto jest  administratorem danych osobowych

Administratorem Waszych danych osobowych oraz danych Waszych Dzieci jest Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina z siedzibą: ul. Lubelska 68 , 21-100 Lubartów reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

Z kim możecie się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Waszych danych osobowych

Administrator wyznaczył specjalną osobę – Inspektora Ochrony Danych, który udziela szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. Możecie się z nim skontaktować poprzez  adres e-mailowy: iod@pcat.pl lub pisemnie na adres Szkoły z dopiskiem IOD/ochrona danych.  

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe oraz dane osobowe Waszych Dzieci:

 • w związku z realizacją przez placówkę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w związku z realizacją przez placówkę zadań publicznych i wypełniania obowiązków prawnych wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych jej zadaniami statutowymi na podstawie ar.t 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w celu wykonania i realizacji umowy przyjęcia ucznia do Społecznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności, co stanowi uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu skontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z bezpieczeństwem czy zdrowiem Waszych Dzieci na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO;
 • reklamowania i informowania o naszej działalności na stronie internetowej https://www.szkolamuzyczna.lubartow.pl/index.php oraz na Facebooku®, w tym poprzez zamieszczenie zdjęć oraz nagrań, na których można rozpoznać Wasz wizerunek oraz wizerunek Waszych Dzieci – bądź jako element zbiorowości, dla udokumentowania przebiegu danego wydarzenia szkolnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO), bądź jako zdjęcia indywidualne, o ile wyrazicie na to zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a RODO);

Komu możemy udostępnić Wasze dane

Abyśmy mogli realizować swoje zadania, Wasze dane osobowe oraz dane Waszych Dzieci możemy przekazać organizatorom wydarzeń, innym firmom albo osobom, z którymi będziemy współpracować, np. informatykom. Te dane osobowe mogą również zostać przekazane innym instytucjom za pomocą systemu SIO.

  Przez jaki czas będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe

Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wypełnienia ciążących na Szkole obowiązków, w tym przez okres trwania nauki, a następnie archiwizować przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

Czy musicie nam podać swoje dane osobowe

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak  konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przyjęcia wniosku o przyjęcie do Społecznej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie.

Jakie przysługują Wam prawa

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do:

 • dostępu do Waszych danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania tych danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie, że są niekompletne;
 • ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić;
 • usunięcia danych np.: kiedy cofniecie Waszą zgodę na ich przetwarzanie lub kiedy Wasze dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane;
 • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo.

Prawo wniesienia skargi

Jeśli uznacie, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Wasze dane osobowe oraz dane Waszych Dzieci mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2020-08-25 11:15przez:
Opublikowano:2020-08-25 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie
Odwiedziny:1245

 • Brak wpisów.